Reklamačný poriadok

platný a účinný odo dňa 1.3.2015

1 Úvodné podmienky

 1. Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom a dopĺňajú Zmluvu o obchodných vzťahoch B2C Partner (ďalej len “Zmluva“) a Všeobecné obchodné podmienky (VOP), a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 2. Vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom sa pri uplatňovaní reklamácií spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami tohto reklamačného poriadku. Dodávateľ a Odberateľ týmto zhodne konštatujú, že ustanovenia reklamačného poriadku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou uplatnenia kogentných noriem Obchodného zákonníka.
 3. Odberateľ prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa.
 4. Dodávateľ si účinnosťou tohto reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní kogentných noriem Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Akékoľvek zmeny reklamačného poriadku sú účinné od 3 dňa po ich zverejnení na webovej stránke www.edsystem.sk.

2 Prevzatie tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Odberateľ je povinný riadne a včas dodaný tovar skontrolovať, čo najskôr po prechode nebezpečenstva za škodu na tovare (t.j. bezodkladne po prevzatí tovaru). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Odberateľa v prípade, kedy je Dodávateľ podľa zmluvy povinný odoslať tovar, po jeho odovzdaní dopravcovi na zmluvou určenom mieste a ak uvedená povinnosť Dodávateľa zo zmluvy nevyplýva, po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
 2. Odberateľ je povinný prehliadnuť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dostal do jeho dispozície. Pokiaľ Odberateľ zistí, že dodaný tovar bol mechanicky poškodený po prevzatí prepravcom, a to aj dodatočne, je povinný bezodkladne kontaktovať prepravcu a požiadať o vyhotovenie zápisu o spôsobení škody. Zároveň je povinný upovedomiť Dodávateľa o tom, že upovedomil prepravcu o vzniku škody. Následne je povinný kontaktovať reklamačné oddelenie Dodávateľa, kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode vyriešená. Bez uvedeného písomného dokladu (zápisnica o spôsobení škody) nie je možné uznanie mechanického poškodenia zo strany Dodávateľa.
 3. V prípade, že Odberateľ tovar neprehliadne alebo nezabezpečí riadne a včas jeho prehliadku v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Prehliadku musí Odberateľ vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 4. Odberateľ je povinný bezodkladne najneskôr do 12 hodín po vykonaní prehliadky oznámiť Dodávateľovi všetky vady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti riadne a včas zistiť. V prípade rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, je Odberateľ povinný najneskôr do dvoch pracovných dní písomne upovedomiť Dodávateľa o uvedenej skutočnosti. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dodanie väčšieho množstva tovaru len v prípade, ak túto skutočnosť neoznámil podľa ustanovení predchádzajúcej vety Dodávateľovi.

3 Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

 1. Vyššie uvedené pravidlá pre reklamáciu platia zhodne ako pre reklamáciu vád dodaného tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá zo zákona, tak pre reklamáciu vád tovaru, za ktorého akosť predávajúci prevzal záruku. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, za ktoré Dodávateľ zodpovedá v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, musí Odberateľ uplatniť v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, a v prípade reklamácie vád tovaru, za ktorého akosť prevzal Dodávateľ záruku, musia byť vady reklamované najneskôr do konca záručnej doby. Záručná doba pri osobnom odbere začína plynúť dňom prevzatia tovaru Odberateľom a v prípade odoslania tovaru v deň prevzatia tovaru od určeného dopravcu na mieste určenia.
 3. Odberateľ je povinný uplatniť vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti zistená. Neuplatnením nároku z vád tovaru a nevytknutím vady v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť zistená, zaniká právo na uplatnenie reklamácie, a zároveň aj akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

4 Vybavenie reklamácie

 1. Kupujúci je oprávnený uplatňovať reklamácie elektronickou poštou na adresu (reklamace@edsystem.cz), a v informačnom systéme Predávajúceho. Osobné reklamácie je možné len preberať po predchádzajúcom zadaní do informačného systému a to len na pobočkách Predávajúceho v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. Osobné reklamácie sú uplatňované v otváracích hodinách uvedenom na webovom sídle Predávajúceho (www.edsystem.sk) v časti Kontakty v pracovných dňoch. Reklamácie nemôžu byť osobne uplatňované v sídle Predávajúceho v Bratislave.
 2. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uplatnením reklamácie je Odberateľ oprávnený kontaktovať reklamačné oddelenie Dodávateľa.
 3. V prípade, ak má výrobca na území Slovenskej republiky autorizované servisné stredisko, je Odberateľ povinný uplatniť nároky z vád tovaru prostredníctvom reklamácie priamo v príslušnom autorizovanom servisnom stredisku. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je uvedený na Webovej stránke Dodávateľa. Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (balenie, doprava, pošta,...) do miesta vybavenia reklamácie znáša Odberateľ.
 4. V prípade podmienečnej reklamácie závisí doba vybavenia od Dodávateľa. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, znáša všetky náklady spojené s vybavením reklamácie Odberateľ a tovar bude Odberateľovi vrátený až po uhradení vynaložených nákladov.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie znáša Dodávateľ všetky náklady súvisiace s odoslaním tovaru späť Odberateľovi.
 6. Balíky určené pre reklamačné oddelenie, musia byť jasne označené „RMA“, alebo „REKLAMAČNÉ ODDELENIE“. Pokiaľ je balík určený pre konkrétnu osobu, treba uviesť aj meno (obchodník, sklad, RMA, účtovné,...), ak je v balíku viacero položiek, je nutné prikladať súpis reklamovaného tovaru. Reklamačné balíky zaslané na náklady príjemcu nebudú autorizovaným servisným strediskom ani Dodávateľom akceptované.
 7. Uplatnením reklamácie v sídle Dodávateľa, v prípade, že Odberateľ vedel a mal reklamovať priamo v autorizovanom servisnom stredisku, vzniká nárok Dodávateľa na úhradu nákladov spojených s prepravou reklamovaného tovaru do autorizovaného servisného strediska, z dôvodu, že Dodávateľ Odberateľa v reklamačnom poriadku na také konanie upozornil.
 8. Odberateľ je povinný odoslať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Dodávateľ odporúča zasielať reklamovaný tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod.
 9. Odberateľ je zodpovedný za kontrolu sériových čísel tovaru a čísel vyznačených na záručnom liste a pokiaľ zistí rozdiel, kontaktuje písomne do troch pracovných dní od prevzatia tovaru Dodávateľa. Zamestnanci Dodávateľa zabezpečia odstránenie vzniknutého rozdielu a zaslanie nového záručného listu na náklady Odberateľa. Reklamácia sa považuje za neoprávnenú v prípade, ak Odberateľ neoznámil uvedené skutočnosti, bez nároku na uplatnenie vád z tovaru.
 10. Súčasťou reklamovaného tovaru pri odovzdaní na vybavenie reklamácie musí byť záručný list a doklad o kúpe tovaru.
 11. Pri nedodržaní niektorej z požiadaviek Dodávateľa nebude tovar na uplatnenie práv z reklamovaného tovaru prijatý a bude odoslaný na náklady Odberateľa späť na adresu uvedenú na obale tovaru.
 12. Odberateľ pri uplatňovaní reklamácie vyplní reklamačný formulár zverejnený na stránke Dodávateľa, prípadne zašle mailom žiadosť s uvedením informácií o vadnom produkte, číslo faktúry, kód produktu, sériové číslo a popis závady. Akceptovaný bude iba riadne a včas vyplnený reklamačný formulár.
 13. Odberateľ je oprávnený preveriť stav svojej reklamácie priamo na www.edsystem.sk. Dodávateľ nepreberá tovar zasielaný spešninou.
 14. V prípade, že si Odberateľ neprevezme reklamovaný tovar (oprávnená a neoprávnená reklamácia) do 90 dní odo dňa jej vybavenia, je Dodávateľ oprávnený účtovať skladné za tovar vo výške 2,00 EUR za každý aj začatý deň uskladnenia.

5 Zvozy reklamácií

 1. Zlepšili sme pre vás riešenie reklamácií našou spoločnosťou — zvozy reklamácií.
  V časti reklamačného formulára máte možnosť zvoliť si zvoz reklamácie, a tým spustiť túto službu.

 2. Čo získate?
  Predovšetkým bezstarostnosť s dopravou, ktorú zabezpečíme za Vás. Zároveň nižšiu cenu dopravy hlavne pri ťažších balíkoch.

 3. Čo sa udeje po zvolení tejto služby?
  Na druhý deň k Vám príde náš dopravca a reklamáciu od Vás vyzdvihne. Táto služba je spoplatnená jednotnou sadzbou 3 € bez DPH za jeden zvoz (maximálna váha 35 kg). V prípade, že máte v jeden deň viac reklamácií, je potrebné ich zabaliť do jedného balíka, ktorý bude mať referenciu prvej reklamácie a do balíka je potrebné priložiť súpis reklamácií, resp. ich RMA čísla. Za danú službu na konci mesiaca od nás obdržíte jednu faktúru, kde budú zosumarizované všetky zvozy.

 4. Od kedy je táto služba dostupná?
  Služba je dostupná od 16.12.2013. Stačí si zvoliť danú službu — zvoz reklamácie.

 5. Čo s reklamáciami nad 35 kg?
  Vieme Vám zabezpečiť aj zvoz ťažších produktov, radi sa s Vami skontaktujeme a dohodneme individuálnu cenu a termín.

 6. V prípade otázok neváhajte kontaktovať náš RMA tím.

6 Záručná doba

 1. Dodávateľ poskytne na vybrané druhy tovarov záruku za akosť, ktorou preberá písomne záväzok, že dodaný tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý pre použitie k dohodnutému alebo obvyklému účelu, tzn., že dodaný tovar si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru, ak niektoré ustanovenie Zmluvy o obchodných vzťahoch, VOP alebo tohto Reklamačného poriadku neustanovuje inak.
 2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym skladovaním tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru a škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 3. Dodávateľ poskytne záručnú dobu na tovar v dĺžke trvania, ktorá je uvedená v záručnom liste a ktorá vychádza zo záručnej lehoty poskytovanej výrobcom.
 4. Do záručnej doby sa nezapočítava doba, ktorá uplynie od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia. Záručná doba tovaru opraveného prípadne vymeneného na základe uplatnenej reklamácie dobieha podľa záruky pôvodného tovaru a to aj v prípade, kedy došlo v rámci reklamačného poriadku k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru s iným sériovým číslom.
 5. Dodávateľ má právo na náhradu vzniknutých servisných, organizačných a manipulačných nákladov vo výške min. 17,00 EUR bez DPH za uplatnenie reklamácie 1ks tovaru, v prípade že, tovar je k reklamácii zaslaný bez vyplneného písomného oznámenia o vade tovaru, pri testovaní sa neprejaví popisovaná závada a tovar bude považovaný za plne funkčný, záručná doba na tovar už uplynula, alebo vada bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s tovarom.

7 Nároky z vád tovaru

 1. V prípade, že reklamácia tovaru v záručnej dobe je oprávnená, je Dodávateľ povinný vykonať opravu zistených vád tovaru bezodplatne. V prípade, že tovar je neopraviteľný, má Odberateľ právo na ten istý druh náhradného tovaru. Dodávateľ je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať Odberateľovi náhradný tovar, ktorý spĺňa obdobné parametre a technické riešenia predtým zakúpeného tovaru. V prípade, že neopraviteľný reklamovaný tovar nie je na trhu dostupný, reklamácia tovaru bude vybavená adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu vo výške ceny adekvátnej náhrady, stanovenej reklamačným oddelením Dodávateľa. V takom prípade je Dodávateľ oprávnený rozhodnúť o tom, či tovar vybaví adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu.
  Reklamáciu je Dodávateľ povinný vybaviť v čo najkratšom možnom termíne odo dňa prijatia reklamácie.
 2. V prípade, že tovar neobsahuje záručný list, je záručná doba určená podľa špecifikácie záručných dôb uvedených v niektorom z ustanovení tohto Reklamačného poriadku alebo priamo na Webovej stránke Dodávateľa. V prípade, ak súčasťou dodania tovaru nebol záručný list a zároveň záručná doba tovaru nie je uvedená v žiadnom ustanovení tohto Reklamačného poriadku alebo na Webovej stránke Dodávateľa, vzťahuje sa na tovar záručná doba v dĺžke trvania 6 kalendárnych mesiacov. Náklady súvisiace s opravou reklamovaného tovaru po záručnej dobe znáša Odberateľ.
 3. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu, počítačovými vírusmi, používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam kancelárskeho prostredia, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami, neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovaním či zanedbanou starostlivosťou o tovar, zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN, vyššou mocou, meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku a pod.)
 4. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že Odberateľ používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu.
 5. Reklamovaný tovar nesmie byť polepený štítkami, popísaný perom, fixkou, alebo inak označený.

8 Náhrada škody a neoprávnená reklamácia

 1. Odberateľ je povinný sa oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami výrobcu, prípadne s návodom na použitie, najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak Odberateľ poruší povinnosť oboznámiť sa so záručnými podmienkami výrobcu, prípadne s návodom na použitie a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu tovaru, jeho čiastočnému alebo úplnému zničeniu, najmä ak v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom alebo v dôsledku nesprávneho používania tovaru sa vyskytne vada, ktorá by pri obvyklom a riadnom užívaní nebola vznikla, Dodávateľ za vznik takej vady nezodpovedá. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým Dodávateľovi vznikla.
 2. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená konaním Odberateľa - poškodením tovaru nesprávnym používaním, alebo nevhodnou manipuláciou (zatečenie) a Odberateľ napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže Dodávateľ od Odberateľa požadovať náhradu škody, ktorú mu tým spôsobil.
 3. V prípade neoprávnenej reklamácie je Odberateľ povinný uhradiť manipulačný poplatok za každú neuznanú reklamáciu vo výške 6,64 EUR + DPH.
 4. V prípade skrytej vady, napr. zatečená klávesnica, spálená karta vga pod chladičom, pretaktovanie , ktorú nie je možné zistiť pri preberaní reklamácie si Dodávateľ vyhradzuje nárok na náhradu škody u Odberateľa, pokiaľ reklamácia nebude uznaná výrobcom.
 5. Ak Dodávateľ s vynaložením odbornej starostlivosti nemôže dostatočne identifikovať reklamovaný tovar (tzv. alternatívne tonery), z dôvodu straty seriového čísla, a napriek tejto skutočnosti dôjde zo strany Dodávateľa k riadnemu vybaveniu reklamácie, zodpovedá Odberateľ za škodu, ktorú týmto konaním spôsobil a to v prípade, ak distribútor Dodávateľa uzná takú reklamáciu za neoprávnenú. Odberateľ je povinný na úhradu dostatočne preukázaných nákladov, ktoré Dodávateľ na vybavenie takej reklamácie vynaložil.

9 Spotrebný materiál


do tejto kategórie patria všetky žiarovky, výbojky, batérie, náplne do tlačiarní (tonery, cartridge), pásky. Záručná doba v trvaní 6 mesiacov.

Hewlett-Packard

Všeobecné záručné podmienky pre HP nájdete na http://www.hp.sk/zaruka/

HP spotrebný materiál

 • Kazeta nebola otváraná a nie je mechanicky poškodená,
 • Kazeta nebola opätovne plnená,
 • Expirácia kazety ešte neuplynula,
 • Kupujúci predloží vzorku tlače, ktorá dokumentuje vadu a podrobný popis vady,
 • Kupujúci zabezpečí trysky pred zasychaním.

CANON

 • na tlačové hlavy sa vzťahuje všeobecná záručná doba v dĺžke trvania 6 mesiacov pri použití Canon náplne, alebo max. 4 výmeny originál Canon náplní,
 • je nutné priložiť skúšobný výtlačok,
 • technické informácie a odpovede na najčastejšie otázky nájdete na stránkach http://www.canon.cz/Support/.


EPSON

 • na spotrebný materiál záručná doba v dĺžke trvania 6 mesiacov,
 • je nutné priložiť skúšobný výtlačok,


MINOLTA

 • na spotrebný materiál záručná doba v dĺžke trvania 6 mesiacov,
 • je nutné priložiť skúšobný výtlačok,
 • reklamáciu na výrobky MINOLTA prosím uplatňujte v autorizovaných servisoch pre MINOLTU uvedených na našej stránke


SAMSUNG

 • na spotrebný materiál záručná doba v dĺžke trvania 6 mesiacov
 • je nutné priložiť skúšobný výtlačok,


LCD monitory
ak nie sú bližšie špecifikované podmienky dané výrobcom, platné sú nasledovné špecifikácie:
Biele body:

 • viac ako 8 subpixlov jednej farby, minimálna vzdialenosť 15 mm,
 • viac ako 2 prípady, keď vypálené subpixle sú vedľa seba,
 • červené, zelené a modré subpixle jedného pixla sú zle osvetľované súčastne

Tmavé body:

 • viac ako 8 subpixlov jednej farby, minimálna vzdialenosť 5 mm,
 • viac ako 2 prípady, keď vypálené subpixle sú vedľa seba,
 • červené, zelené a modré subpixle jedného pixla sú zle osvetľované súčastne


Pre monitory LG platia tieto podmienky reklamovateľnosti - KLIKNI TU (pdf súbor)

NEC-Mitsubishi

 • monitory NEC-Mitsubishi sú vyrábané tak, aby spĺňali normu ISO 13406-2


Philips monitory

 • monitory Philips majú tieto podmienky reklamovateľnosti - pdf súbor


BENQ monitory Pixel Policy Standard


LCD Fujitsu Siemens definícia vadných pixelov - doc súbor

Monitory ViewSonic záručné podmienky - doc súbor

ASUS LCD monitory - záručné podmienky ASUS

 • ASUS neposkytuje garanciu nulových vadných bodov na LCD. To znamená, že záručnú opravu (výmenu) panelu je možné uskutočniť iba ak LCD panel obsahuje viac ako 3 svetlé body, alebo viac ako 5 tmavých bodov. Predĺžená záruka sa na tento produkt taktiež nevzťahuje.


Sony PlayStation 3 - pdf súbor

Sony PlayStation 2 a PSP - pdf súbor

Informácia k poskytovaniu záručnej opravy - pdf súbor

Smernice pre predajcov o Centralizovanom servise výrobkov Sony - doc súbor

Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú nečitateľnosť médií. Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (adjustačnej fólie, pečatí a i.) sa Odberateľ stáva oprávneným licenčným užívateľom zakúpeného tovaru a zároveň tovaru, ktorý už nie je možné vrátiť Dodávateľovi.

Produkty CPU BOX treba odovzdať kompletné, vrátane pôvodného chladiča.

Reklamácie matičných dosiek budú prijaté len so zadnou plechovou krytkou. V prípade reklamácie novej matičnej dosky prosíme dodať komplet príslušenstvo. Socket musí byť zakrytý krytkou.

Zoznam všetkých autorizovaných stredísk

Zadavanie reklamacii cez mail

10 Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok Dodávateľa tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obchodných vzťahoch a VOP.
 2. Ustanovenia reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania Zmluvy o obchodných vzťahoch. V prípadoch, kedy Odberateľ neuzavrie s Dodávateľom Zmluvu o obchodných vzťahoch, a obchodný vzťah vznikne okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa, Odberateľ týmto momentom súhlasí s reklamačnými podmienkami Dodávateľa.
 3. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Odberateľovi v prípade, ak Dodávateľ zistí, že výrobca, resp. distribútor reklamovaného tovaru, od ktorého Dodávateľ tovar kúpil, nie je schopný v dôsledku insolventnosti podniku (vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu, likvidácia podniku bez právneho nástupcu) vybaviť reklamácie v zmysle dojednaných obchodných podmienok. V takom prípade si Dodávateľ vyhradzuje právo reklamovaný tovar bez vybavenia reklamácie Odberateľovi vrátiť.

Reklamačný poriadok pre Koncových zákazníkov si môžete prečítať TU