Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť eD'system Slovakia s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zároveň definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov. Naše webové stránky umožňujú používateľom časť stránok prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje – jedná sa o verejné časti nášho webu. Zároveň časť našich stránok je možné prezerať iba po zaregistrovaní v časti registrácia. Toto opatrenie je zavedené z dôvodu obchodnej politiky našej spoločnosti, pretože náš distribučný predaj je určený pre ďalších predajcov a nie koncových užívateľov. Týmto sme naším partnerom zaviazaní a neposkytujeme cenové, skladové informácie vo verejných častiach.

Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov platia pre všetky naše webové lokality a domény. Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na nezávislé webové lokality, ktoré nepodliehajú našej kontrole a ani tam neplatia naše Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov (ďalej len Pravidlá). Nezávislé webové lokality môžu ale nemusia mať svoje vlastné Pravidlá, preto spoločnosť eD'system Slovakia s.r.o. neschvaľuje a ani neodporúča tieto webové lokality. Osobné údaje, ktoré poskytnete na nezávislých lokalitách, nie sú pokryté týmito Pravidlami.

Pravidlá sa týkajú predovšetkým osobných údajov, zhromažďovania údajov a vytvárania vyhodnocovacích zostáv. Rozlišujeme osobné údaje a všeobecné údaje.

Osobné údaje sú údaje, ktoré je možné spájať s menom a osobnou totožnosťou používateľa. Zhromažďovanie týchto údajov nám prináša možnosť lepšie identifikovať potreby používateľov a jasnejšie ich identifikovať, čím vieme zlepšiť naše služby a tým ich spokojnosť. Medzi údaje, ktoré vyžadujeme pri registrácií môžu patriť meno, adresa, názov spoločnosti pre ktorú používateľ pracuje, telefónny kontakt, faxový kontakt, e-mailová adresa, IČO, IČ DPH, ID používateľa, prihlasovacie meno a heslo, platobné a transakčné informácie, informácie o vzdelaní a zamestnaní a údaje týkajúce sa záujmu o prácu v našej spoločnosti. Keďže časť našich stránok obsahuje možnosť diskusií, môžme používateľov požiadať i o zadanie osobných či odborných komentárov k danej problematike. Táto možnosť je ale výhradne dobrovoľná. Spoločnosť eD'system Slovakia s.r.o. nezhromažďuje údaje od detí, nezameriava svoje webové aktivity na deti, ale odporúča rodičom a poručníkom, aby aktívne sledovali a kontrolovali všetky aktivity v Internet prostredí.

Všeobecné údaje sú údaje, ktoré nie sú spojené s konkrétnou osobou a slúžia na vyhodnocovanie s cieľom správne modifikovať naše web stránky podľa potrieb používateľov. Do tejto oblasti patria hlavne informácie o návštevnosti jednotlivých lokalít, typoch prehliadačov, jedinečnej URL a IP adresy. Tieto údaje sú zhromažďované a vyhodnocované pomocou analytických nástrojov. Osobné údaje, ktoré sú našej spoločnosti poskytnuté sa môžu použiť pri registrácií produktov, pri registrácií na školeniach a iných akciách usporiadaných našou spoločnosťou, pri prezentovaní v obchodných reportoch a v iných obchodných príležitostiach. Takto poskytnuté údaje môžu byť spracované i mimo našej spoločnosti.

Spoločnosť eD'system Slovakia s.r.o. na základe zhromažďovaných údajov pomáha používateľom uskutočňovať objednávky alebo iné online transakcie, nadväzuje komunikáciu s používateľmi, robí aktívny mailing, aktualizuje svoje reklamné nástroje na webových lokalitách a ponúka rad služieb, čím vytvára lepšie prostredie pre vzájomnú komunikáciu. Informácie, ktoré sú dostupné našej spoločnosti z oblasti platobných a transakčných informácií sa používajú výhradne na dané účely.

Osobné i všeobecné údaje naša spoločnosť nikomu nepredáva, nenajíma, neprenajíma, nezdieľa ani inak komerčne nevyužíva. Tieto údaje nám pomáhajú zlepšiť činnosť našej firmy a hlavne našej webovej stránky. V prípade, kedy zdieľanie údajov s treťou stranou vyžaduje súdna žaloba, predvolanie na súd, alebo iné miestne právne predpisy si vyžiadame Váš písomný súhlas.

V prípade zmeny majetkových pomerov spoločnosti alebo iných aktivít, ktoré by ovplyvnili smerovanie spoločnosti, budeme informovať všetkých používateľov o príslušných krokoch. Nakladanie s osobnými a všeobecnými údajmi sa po týchto zmenách môže zmeniť, ale nesmú sa radikálne zmeniť tieto Pravidlá.

Používateľom ponúkame celý rad informácií k nami dodávaným produkom a službám, pričom im umožňujeme sa prihlásiť do určitých marketingových aktivít, ktoré rozširujú naše webové aktivity. Informácie získané z týchto aktivít podliehajú tiež týmto Pravidlám.

Spoločnosť eD'system Slovakia s.r.o. sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a neoprávnené použitie.

V prípade zmien týchto Pravidiel budú tieto aktualizované na stránkach spoločnosti eD'system Slovakia s.r.o.

Ak máte k uvedeným Pravidlám alebo k tejto problematike akékoľvek námety, pripomienky, či otázky, tak prosím pošlite ich na naše marketingové oddelenie.

Toto upozornenie sa nachádza na domovskej stránke našej spoločnosti v spodnej časti každej webovej stránky.