close
logo eD
eD' system Slovakia, s.r.o. - veľkoobchod IT.
Distribúcia značkových tovarov. Všetko, čo potrebujete!
Close Správa stránky

Chcem prispieť

Vami definovanou čiastkou, môžete prispieť buď do spoločného eD FONDU POMOCI, ktorý bude rovnocenne rozdelený medzi nadácie, alebo si zvoľte konkrétnu organizáciu a prispejte konkrétne.

Týmto žiadame a súhlasíme s tým, aby ku každej našej nákupnej zmluve, na základe ktorej nakupujeme tovar zo spoločnosti eD‘ system Slovakia, s.r.o., bola pripočítaná čiastka ### € + DPH ku celkovej nákupnej cene, ktorú týmto vždy darujeme spoločnosti eD‘ system Slovakia, s.r.o. ako dar do „eD FONDU POMOCI“
Týmto žiadame a súhlasíme s tým, aby v každej našej nákupnej zmluve, na základe ktorej nakupujeme tovar zo spoločnosti eD‘ system Slovakia, s.r.o., bola celková nákupná cena navýšená o čiastku ### € + DPH, ktorú týmto vždy darujeme spoločnosti eD‘ system Slovakia, s.r.o. ako dar do „eD FONDU POMOCI“. Ďalej len „cenové navýšenie eD FOND POMOCI“
Na zvolenú čiastku a nadáciu Vám bude vystavená faktúra do dvoch pracovných dní. Súhrnné potvrdenie o platbách prijatých v priebehu kalendárneho roka 2012, slúžiace ako doklad pre daňové účely, Vám zašleme na vyžiadanie. Toto potvrdenie bude vystavené podľa požiadavky, môže byť vystavené aj za celý kalendárny rok.
Pri platbe prevodom Vám bude e-mailom vygenerované číslo účtu a variabilný symbol, ktorý môžete používať i pri prípadnej budúcej platbe na rovnakú nadáciu. Súhrnné potvrdenie o platbách prijatých v priebehu kalendárneho roka 2012, slúžiace ako doklad pre daňové účely, Vám zašleme na vyžiadanie. Toto potvrdenie bude vystavené podľa požiadavky, môže byť vystavené aj za celý kalendárny rok.
Žiadame a súhlasíme s tým, aby eD´ systém Slovakia, s.r.o. uverejňoval informácie o našej firme v súvislosti so zapojením sa našej firmy do projektu eD fond pomoci. Rovnako súhlasíme so zverejnením údajov o tom, koľko naša firma prispela na eD FOND POMOCI. Informácie o eD FONDE POMOCI môžu byť zverejňované akoukoľvek formou v tlačenej, alebo elektronickej podobe. Cieľom zverejňovania informácií o eD FONDE POMOCI je predovšetkým pozitívny public relations (PR) voči verejnosti a zákazníkom o firmách, ktoré prispievajú do eD FONDU POMOCI. Kupujúci i predávajúci sa zaväzujú, že sa zdržia akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu obchodných záujmov, alebo povesti kupujúceho, rovnako predávajúceho v súvislosti s informáciami o eD FONDE POMOCI.

Chcem prispieť ako
Identifikačné údaje

Názov firmy
DIČ
 
E-mail
Telefón
 
Mesto
Ulica
PSČ
  

Dar

Čiastka
Organizácia
Platba PREVODOM


Súhlasím s podmienkami eD FONDu POMOCI
Súhlasím s uvedením v zozname darcov – podmienky


SumarizaceSpráva stránky Close