Autistické centrum Andreas

Autistické centrum Andreas

"Všetci stojíme na jednom javisku sveta, čokoľvek sa stane, týka sa to všetkých." J. A. Komenský

V projekte ED FOND POMOCI sme do teraz vybrali 707,- € .

Popis

         

Autistické centrum Andreas® n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania
všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.

Cetrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v špeciálnej základnej škole s materskou školou a organizuje školiace aktivity pre odborníkov. (Pre školiace aktivity Andreas n.o. získal akreditáciu Ministerstva školstva SR na vzdelávanie podľa zákona č. 386/1997 § 3 písmeno c) záujmové vzdelávanie: Všeobecné vzdelávanie v problematike autizmu a Špecifické vzdelávanie v problematike autizmu). V neposlednom rade je Andreas n.o. Regionálnym centrom autizmu pre Bratislavský samosprávny kraj.


Druh všeobecne prospešných služieb

1. V zmysle § 2 ods. 2 zák. e. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytovanie sociálnej pomoci. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie postihnutej autistickým syndrómom podľa zákona NR SR e. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, starostlivosťou v rehabilitačnom stredisku a doplnkovým vzdelávaním vrátane rozvoja telesnej kultúry.

2. V rámci svojej činnosti nezisková organizácia poskytuje klientom s autizmom najmä tieto všeobecne prospešné služby:
- vykonávanie sociálnej prevencie u sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov rodín s autistickým členom, s cieľom predchádzania porúch psychického a sociálneho vývinu všetkých členov rodiny formou: vyhľadávacou, nápravnou, rehabilitačnou a resocializačnou a organizovaním výchovno-rekreačných táborov (podľa zákona e. 195/1998 Z. z.),
- poskytovanie sociálneho poradenstva ako kontinuálne pokračovanie sociálnej prevencie priamo v rodinách, resp. na miestach sociálnej integrácie občana s autistickou poruchou i jeho rodiny,
- nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie v resocializačnom stredisku,
- doplnkové vzdelávanie v rozsahu a čase, ktoré školy v triedach pre žiakov s autizmom už nepokrývajú,
- doplnkové vzdelávanie doplnkovými formami, metódami a
- prostriedkami, špecificky podľa potrieb každého jedinca,
- organizovanie špeciálnej telesnej výchovy, s dodržiavním zásad vizualizácie, štrukturalizácie a individuálneho prístupu, s využitím špeciálnych kompenzačných pomôcok a
- odborné konzultácie a vzdelávanie odborníkov v oblasti autizmu. ...viac >>


Kontaktujte nás:
Ing. Kateřina Nakládalová, riaditeľka

Autistické centrum Andreas n.o.
Galandova 7, 811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 544 10 907
E-mail: andreas@andreas.sk