close
logo eD
eD' system Slovakia, s.r.o. - veľkoobchod IT.
Distribúcia značkových tovarov. Všetko, čo potrebujete!
Close Správa stránky

Autistické centrum Andreas

Autistické centrum Andreas

"Všetci stojíme na jednom javisku sveta, čokoľvek sa stane, týka sa to všetkých." J. A. Komenský

V projekte ED FOND POMOCI sme do teraz vybrali 707,- € .

Popis

         

Autistické centrum Andreas® n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania
všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.

Cetrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v špeciálnej základnej škole s materskou školou a organizuje školiace aktivity pre odborníkov. (Pre školiace aktivity Andreas n.o. získal akreditáciu Ministerstva školstva SR na vzdelávanie podľa zákona č. 386/1997 § 3 písmeno c) záujmové vzdelávanie: Všeobecné vzdelávanie v problematike autizmu a Špecifické vzdelávanie v problematike autizmu). V neposlednom rade je Andreas n.o. Regionálnym centrom autizmu pre Bratislavský samosprávny kraj.


Druh všeobecne prospešných služieb

1. V zmysle § 2 ods. 2 zák. e. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytovanie sociálnej pomoci. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie postihnutej autistickým syndrómom podľa zákona NR SR e. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, starostlivosťou v rehabilitačnom stredisku a doplnkovým vzdelávaním vrátane rozvoja telesnej kultúry.

2. V rámci svojej činnosti nezisková organizácia poskytuje klientom s autizmom najmä tieto všeobecne prospešné služby:
- vykonávanie sociálnej prevencie u sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov rodín s autistickým členom, s cieľom predchádzania porúch psychického a sociálneho vývinu všetkých členov rodiny formou: vyhľadávacou, nápravnou, rehabilitačnou a resocializačnou a organizovaním výchovno-rekreačných táborov (podľa zákona e. 195/1998 Z. z.),
- poskytovanie sociálneho poradenstva ako kontinuálne pokračovanie sociálnej prevencie priamo v rodinách, resp. na miestach sociálnej integrácie občana s autistickou poruchou i jeho rodiny,
- nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie v resocializačnom stredisku,
- doplnkové vzdelávanie v rozsahu a čase, ktoré školy v triedach pre žiakov s autizmom už nepokrývajú,
- doplnkové vzdelávanie doplnkovými formami, metódami a
- prostriedkami, špecificky podľa potrieb každého jedinca,
- organizovanie špeciálnej telesnej výchovy, s dodržiavním zásad vizualizácie, štrukturalizácie a individuálneho prístupu, s využitím špeciálnych kompenzačných pomôcok a
- odborné konzultácie a vzdelávanie odborníkov v oblasti autizmu. ...viac >>


Kontaktujte nás:
Ing. Kateřina Nakládalová, riaditeľka

Autistické centrum Andreas n.o.
Galandova 7, 811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 544 10 907
E-mail: andreas@andreas.sk

Správa stránky Close